Gửi thông tin, ý tưởng về sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực y tế

Thông tin đầu mối tiếp nhận
Đầu mối: Đinh Văn Nghị
Điện thoại: 04 62732134
Thư điện tử: nghidv.vpb8@moh.gov.vn