Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 119

Số lượt truy cập: 53901858

Tin tức địa phương

Hà Nội: Triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

16/07/2018 12:38

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc Triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.


            

Theo đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Phong trào trên toàn địa phương: chỉ đạo tất cả các cấp, các ngành, phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ tại địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm huy động toàn thể người dân tham gia thực hiện Phong trào.

            Giao ngành Y tế là cơ quan đầu mối để tham mưu cho UBND các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời tiến hành kiện toàn và giao nhiệm vụ bổ sung đối với Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe. Thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà; bảo đảm an toàn vệ sinh trong lao động để phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu có liên quan đến vệ sinh và nâng cao sức khỏe của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án...đang triển khai trên địa bàn;

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân về vệ sinh nâng cao sức khỏe, bảo đảm phong trào được thực hiện một cách sâu rộng và bền vững. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc hưởng ứng và thực hiện Phong trào; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04/2003/CT-UBND ngày 02/01/2003 của UBND Thành phố, duy trì, tổ chức phong trào tổng vệ sinh hàng tuần vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy, đảm bảo giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường “Vì Thủ đô - sạch - đẹp” văn minh, hiện đại “Không xả rác ra đường và nơi công cộng”; Tăng cường đầu tư, huy động các nguồn lực để thực hiện Phong trào trên cơ sở đầu tư của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt việc xã hội hóa huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và các hộ gia đình để thực hiện; Trong quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành kiểm tra giám sát một cách thường xuyên, thực hiện việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những bài học, những mô hình, sáng kiến hay để nhân rộng. Phát động thi đua thực hiện Phong trào trên cơ sở lồng nghép với các phong trào thi đua khác của địa phương, kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào.

            Sở NN&PTNT triển khai bảo đảm đạt được các mục tiêu liên quan đến vệ sinh và nâng cao sức khỏe của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Chỉ đạo việc cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn sử dụng. Tiếp tục vận động người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà, không sử dụng phân tươi để bón cây trồng, nuôi thủy sản. Thực hiện tốt vệ sinh trong nông nghiệp, bảo đảm thực phẩm cung cấp cho người dân được an toàn, vệ sinh.

            Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới ô nhiễm môi trường; có kế hoạch cụ thể để từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh trong các làng nghề và khu vực dân cư nông thôn. Đặc biệt, có kế hoạch phát động phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

            Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các đô thị; đồng thời kiểm tra việc tổ chức lập và thực hiện quy hoạch cấp nước, thoát nước và quản lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố.

            Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, bổ sung, lồng ghép nội dung giảng dạy về vệ sinh trong nhà trường cho phù hợp với từng cấp học. Đẩy mạnh việc thông tin, giáo dục, truyền thống, giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên trong nhà trường để tạo thói quen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe góp phần xây dựng cộng đồng có nếp sống hợp vệ sinh, văn minh. Hình thành, xây dựng và phát triển các phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh và nâng cao sức khỏe trong trường học và tại cộng đồng.

            Sở VHTT&DL tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, bổ sung các tiêu chí về vệ sinh yêu nước vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các quy định trong hương ước, quy ước văn hóa của thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố. Khơi dậy những nét đẹp văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh; xóa bỏ dần các tập quán, hủ tục lạc hậu gây mất vệ sinh không có lợi cho sức khỏe trong cộng đồng dân cư. Tuyên truyền và vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của Phong trào. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

            Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, các hoạt động thông tin cơ sở, hệ thống truyền thanh ở xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mọi người dân tích cực tham gia các hoạt động của Phong trào.

            Đề nghị UB MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận có kế hoạch cụ thể của từng cấp để triển khai Phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tự giác tham gia Phong trào. Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Định kỳ hàng năm, UBND Thành phố sẽ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và tiến hành khen thưởng, đề xuất cấp trên khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào. Việc tiến hành bình xét thi đua khen thưởng lồng ghép với việc bình xét thi đua khen thưởng trong Phong trào thi đua yêu nước hàng năm. Giao Sở Y tế giám sát kiểm tra đôn đốc, đề xuất thi đua khen thưởng trong việc thực hiện Phong trào cũng như trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo UBND TP để báo cáo Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ./.​


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ