Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 73

Số lượt truy cập: 53270979

Tin tức khác

Thông báo Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2018

28/06/2018 07:50

Thực hiện Quyết định số 3900/QĐ-BYT ngày 27/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2018, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo:

1. Danh sách 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế đặt hàng thực hiện năm 2018 tại Quyết định và danh mục kèm theo.

2. Tổ chức, cá nhân quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ đề nghị chuẩn bị hồ sơ để tuyển chọn theo mẫu quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Thuyết minh đề tài lập theo Biểu mẫu B1-2a-TMĐTCN tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN. Dự toán kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ tài chính và Bộ Khoa học và công nghệ và Quyết định số 1718/QĐ-BYT ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Y tế.

- Danh mục hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi về Bộ Y tế (qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo), số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Quá thời hạn này, đề tài sẽ không được đưa vào xem xét phê duyệt.​

TT

Tên nhiệm vụ đề xuất đặt hàng

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

Phương thức, phương án tổ chức thực hiện

1

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chính sách hiến ghép mô tạng ở Việt Nam hiện nay

- Đánh giá được thực trạng việc tổ chức thực hiện chính sách hiến ghép mô tạng ở Việt Nam hiện nay

- Đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chính sách hiến ghép mô tạng ở Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất được mô hình tổ chức đăng ký hiến tặng mô, tạng kết hợp với hệ thống chữ thập đỏ Việt Nam.

- Đề xuất được mô hình tổ chức điều phối lấy, ghép mô, tạng ở Việt Nam hiện nay.

- Báo cáo khảo sát và đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hiến ghép mô  tạng tại các cơ sở y tế có chức năng lấy, ghép tạng trong cả nước

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chính sách hiến ghép mô, tạng trong thời gian tới

- 01 mô hình tổ chức đăng ký hiến mô, tạng kết hợp với hệ thống chữ thập đỏ Việt Nam .

- Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm mô hình tổ chức tiếp nhận đơn đăng ký, quản lý và cấp thẻ ghi nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng phối hợp với tổ chức Chữ thập đỏ (01 tỉnh) từ 06-12 tháng.

- 01 mô hình tổ chức điều phối lấy, ghép mô, tạng phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam

- Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm 01 ca điều phối ghép mô, tạng trong thực tiễn

Tuyển chọn

qdb-2018-3900-1.pdfqdb-2018-3900-1.pdf


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ