Thông tin Công nghệ thông tin Y tế

Quyết định Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý và Điều hành văn bản điện tử Bộ Y tế

06/12/2013 10:00

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thốngQuản lý và Điều hành văn bản điện tử

trongCơ quan Bộ Y tế

 

 


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP, ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý và Điều hành văn bản điện tửtrong Cơ quan Bộ Y tế "

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Lãnh đạo các Vụ/Cục, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Tin khác

xem tiếp
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 287

Số lượt truy cập: 53811162