Nguyễn Trường Nam

Thông tin lãnh đạo
Số phòng làm việc: 302
Điện thoại: 0243.736.8315
Email: namnt.cntt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến