Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 89
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 06/9/2023 Cơ sở y tế 06/09/2023 ds-c-p-nh-t-n-06-9-2023-signed--4339038831969924.pdf
2 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 02/8/2023 Cơ sở y tế 03/08/2023 ds-c-p-nh-t-n-02-8-2023-signed--1120325117782851.pdf
3 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 28/7/2023 01/08/2023 ds-cong-bo-thang-7-signed--778396706029946.pdf
4 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 19/6/2023 Các cơ sở đào tạo 19/06/2023 ds-c-p-nh-t-n-19-06-2023--101388174818816.pdf
5 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 16/6/2023 16/06/2023 ds-c-p-nh-t-ngày-16-6-2023-signed--4881189598391995.pdf
6 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 25/5/2023 Tổ chức 31/05/2023 ds-cong-bo-don-vi-du-dieu-kien-qtmtld-signed--3395131633653712.pdf
7 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 09/5/2023 Cơ sở y tế 10/05/2023 ds-c-p-nh-t-09-5-2023-signed--1599472990156764.pdf
8 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 10.5.2023 Cơ sở đào tạo 10/05/2023 ds-c-p-nh-t-n-10-05-2023-signed--1599160432563482.pdf
9 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 25/4/2023 Cơ sở đào tạo 25/04/2023 ds-c-p-nh-t-n-25-04-2023-signed--217250959725221.pdf
10 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 21/4/2023 Tổ chức 25/04/2023 ds-cong-bo-don-vi-du-dieu-kien-qtmtl-signed--217147685421440.pdf