CẢI CÁCH THỂ CHẾ Ở NƯỚC TA VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2022

08/09/2022 | 15:28 PM

 | 

 

 

          Trong 06 tháng đầu năm, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật thời gian qua đã có nhiều đổi mới tích cực; nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đã được tháo gỡ, thông thoáng, kịp thời hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, danh nghiệp; các điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật cũng được quan tâm, ưu tiên. Cụ th, các bộ, ngành cũng như các địa phương đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến cải cách hành chính. Tính đến ngày 14/06/2022 , đã có 32 văn bản quy định chi tiết được ban hành; còn nợ ban hành 13 văn bản quy định chi tiết thi hành 07 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực. Bộ Tư pháp đã tích cực làm việc với các bộ, ngành nợ đọng nhiều văn bản để rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản.

          Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trong tâm, liên ngành năm 2022, theo đó, đã xác định 03 lĩnh vực trọng tâm cần theo dõi là: Các chính sách hỗ trợ người dân, tổ chức bị ảnh hưng bởi dịch bệnh COVID-19; các quy định pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Đặc biệt, công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được quan tâm đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, sau kiểm tra, rà soát, các bộ, ngành đã tổng hợp được 131 văn bản QPPL cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc công bố hết hiệu lực, trong đó 107 văn bản đã xử lý xong, đạt tỷ lệ 81,68%. Tại các tỉnh/thành phố, có 211 văn bản cần phải xử lý sau khi kiểm tra, trong đó, 156 văn bản đã xử lý xong, đạt tỷ lệ 73,93%; 1.559 văn bản cần phải xử lý sau rà soát, trong đó cơ 1.252 văn bản đã xử lý xong, đạt tỷ lệ 79,67%. Các văn bản còn lại đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực chỉ đạo xử lý theo đúng trình tự, thủ tục đã quy định.Tin liên quan