CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

19/09/2022 | 15:31 PM

 | 

 

                                                                                           

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế theo Quyết định số 4508/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2016 và Quyết định số 5083/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế cụ thể là: thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm (Mã 1.002467.000.00.00.H08); Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Mã 1.002944.000.00.00.H08).

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Quyết định này cũng giao nhiệm vụ cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành.