TỈNH BẮC GIANG THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ NĂM 2022

21/09/2022 | 15:33 PM

 | 

 

 

Tiếp tục thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 29 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2863/QĐ-UBND về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022. Theo đó, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế bao gồm:

- Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ.

Nội dung đơn giản hóa: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu với lý do: Hiện nay số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân đã được ghi trong Phiếu lý lịch tư pháp. Sở Y tế có thể khai thác dữ liệu này thông qua Lý lịch tư pháp công dân nộp hồ sơ; Thực hiện TTHC mức độ 4; thực hiện bưu chính công ích, công dân không phải trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả nhằm cải cách hành chính, giúp thuận lợi hơn cho người dân.

Để thực hiện các nội dung này, tỉnh đề nghị bãi bỏ khoản 6 Điều 24 Luật Dược năm 2016; Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Lợi ích phương án đơn giản hóa là chi phí tuân thủ TTHC tiết kiệm được dự kiến 121.061.900 đồng/năm; Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 18%.

- Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất).

Nội dung đơn giản hóa là: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, trường hợp bị mất phải có cam kết của người đề nghị cấp lại với lý do: Chứng chỉ hành nghề dược khi được cấp đã được lưu trữ tại sở và được số hóa. Sau khi cấp lại chứng chỉ cho cá nhân bị mất/hỏng thì chứng chỉ hành nghề dược cũ sẽ bị thu hồi. Thực hiện TTHC mức độ 4; thực hiện bưu chính công ích, công dân không phải trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả nhằm cải cách hành chính, giúp thuận lợi hơn cho người dân.

Tỉnh cũng đề nghị bãi bỏ khoản 6 Điều 25 Luật Dược năm 2016; sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Lợi ích phương án đơn giản hóa là tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ TTHC.