TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA NƯỚC TA TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2022

07/09/2022 | 15:27 PM

 | 

 

Công tác cải cách hành chính từ đầu năm đến nay đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương quan tâm quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh trong từng ngành, lĩnh vực, với mục tiêu trọng tâm bao gồm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với phân bố nguồn lực hợp lý; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành liên tiếp 03 nghị quyết chuyên đề về xây dựng pháp luật trong 03 tháng đầu năm. Nhiều chính sách đã được Chính phủ ban hành để giải quyết khó khăn và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, như: các chính sách về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; một số chính sách miễn, giảm thuế; tháo gỡ vướng mắc trong lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%,... Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với một số bộ ngành, địa phương; ban hành văn bản, chỉ thị; tham dự các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, công nhân lao động và nông dân trên cả nước. Ngoài ra, Thủ tưởng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác để tham mưu, giúp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố. Từ tháng 03/2022 đến hết tháng 06/2022, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ (BCĐ) đã ban hành Quy chế hoạt động; phê duyệt nhóm nhiệm vụ CCHC trọng tâm để giao cho các thành viên BCĐ triển khai; đồng thời, kiểm tra CCHC tại một số địa phương như Đồng tháp, Tây Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương đã hoàn thành gần nửa số nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2022 đã ban hành. Đến ngày 23/6/2022, các bộ đã ban hành 214 văn bản, các địa phương đã ban hành 1.709 văn bản để chỉ đạo đôn đốc, quán triệt thực hiện nhiệm vụ CCHC trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Thêm vào đó, Bộ Nội vụ đã triển khai khảo sát trực tuyến 49.643 phiếu dành cho đối tượng lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó 22.302 phiếu khảo sát cấp bộ và 27.341 phiếu cấp tỉnh; phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khảo sát trên 28.372 người dân, tổ chức.

Tổng kết sau 6 tháng thực hiện, công tác kiểm tra CCHC cũng đã được chú trọng. Theo báo cáo tóm tắt của Bộ Nội vụ, đã có 03 bộ và 19 địa phương triển khai kiểm tra CCHC tại 27 cơ quan, đơn vị thuộc bộ, 60 đơn vị cấp sở, ngành và 73 UBND cấp huyện; qua đó, các bộ đã phát hiện 04 nhóm vấn đề, các địa phương đã phát hiện 53 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế hoặc những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CCHC. Đến nay, 36 nhóm vấn đề tại địa phương đã được xử lý xong, đạt tỷ lệ 67.9%.