TỈNH YÊN BÁI THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

21/09/2022 | 15:32 PM

 | 

 

 

Theo Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Theo đó, thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện việc đơn giản hóa TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng được tỉnh đề nghị bãi bỏ quy định nộp Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm với lý do: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thành lập Đoàn thẩm định đi kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nếu đủ điều kiện sẽ có Biên bản thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Vì vậy, việc yêu cầu Chủ cơ sở kinh doanh nộp bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là không cần thiết, vì đã được đoàn thẩm định kiểm tra trực tiếp tại cơ sở kinh doanh. Về phí, lệ phí thủ tục hành chính, tỉnh đề nghị giảm mức phí Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 700.000 đồng/lần/cơ sở xuống còn 500.000 đồng/lần/cơ sở với lý do: Việc giảm mức phí Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giúp cho chủ cơ sở kinh doanh giảm mức chi phí trong tuân thủ thủ tục hành chính trước khi thực hiện công việc kinh doanh.

Để thực hiện việc đơn giản này, tỉnh kiến nghị sửa đổi Khoản 2, Điều 6, Chương III Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Sửa đổi khoản 1 Điều 36, Chương V Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội; Sửa đổi Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. Cụ thể, về hồ sơ Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định này; b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở); c) Giấy xác nhận đủ sức khỏa của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; d) Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở. Về phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 500.000 đồng/lần/cơ sở.

Thông qua phương án đơn giản hóa, chi phí tiết kiệm được là: 621.588 đồng01 lần thực hiện TTHC; Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 55,4 %.Tin liên quan