Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

Thành phố Hà Nội thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực y tế

Thứ Bẩy, ngày 29/12/2023 21:30

Văn phòng Bộ Y tế ban hành các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2024

Thứ Bẩy, ngày 29/12/2023 21:29

TIẾP TỤC CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Thứ Bẩy, ngày 01/12/2023 21:27

TIẾP TỤC CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Thứ Bẩy, ngày 01/12/2023 21:24

MỘT SỐ ĐIỂM NHẤN TRONG CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thứ Tư, ngày 21/11/2023 21:23

SÁNG KIẾN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Chủ Nhật, ngày 18/11/2023 21:22

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM THỜI GIAN QUA

Thứ Năm, ngày 15/11/2023 21:21

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 02 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Thứ Năm, ngày 15/11/2023 21:20

NHẬN ĐỊNH MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ NGUYÊN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP THỨ 6 BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Thứ Năm, ngày 15/11/2023 21:20

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THÚC ĐẨY HOÀN THÀNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ

Thứ Năm, ngày 15/11/2023 21:19

BỘ Y TẾ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

Thứ Ba, ngày 11/12/2023 21:18

MỘT VÀI ĐIỂM NHẤN TRONG CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ VÀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG THEO SỐ LIỆU TỪ BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Thứ Năm, ngày 15/11/2023 21:18

TIẾP TỤC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC – MỘT SỐ KẾT QUẢ TỔNG HỢP TỪ BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Thứ Năm, ngày 15/11/2023 21:17

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10 THÁNG NĂM 2023

Thứ Năm, ngày 15/11/2023 21:16

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ 10 THÁNG NĂM 2023 TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Thứ Năm, ngày 15/11/2023 21:16

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Thứ Tư, ngày 14/11/2023 21:15

TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRINH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Thứ Bẩy, ngày 10/11/2023 21:14

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC PHÍ VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CAO BẰNG

Thứ Sáu, ngày 30/11/2023 21:13

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC PHÍ VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CAO BẰNG

Thứ Ba, ngày 30/10/2023 21:12

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ

Thứ Bẩy, ngày 01/12/2023 21:09