Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1547
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở đào tạo công bố đủ điều kiện đòa tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật 25/4/2024 Cơ sở đào tạo 25/05/2024 ds-c-p-nh-t-n-25-4-2024-signed--777056899706168.pdf
2 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 7) 26/04/2024 90-q-ydct--762110019710255.pdf
3 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ đại học ngành: Kỹ thuật Phục hình răng. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm”. Bản công bố đáp ứng yêu cầu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (văn bản số 899/BVĐHYHN-ĐT&CĐT ngày 24/04/2024) được gửi kèm Bệnh viện 24/04/2024 ban-cong-bo-899-bv-dhyhn--18320953898522.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 26/03/2024 Tổ chức 03/04/2024 danh-sach-cong-bo-qtmt-thang-03-2024-signed-2-30--2133107266661130.pdf
5 Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp I các ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Phục hồi chức năng, Nội khoa. - Trình độ đại học các ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 03/04/2024 cv-cong-bo-bvdhkthd--1612459993396479.pdf
6 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ tiến sĩ ngành: Dược lý và Dược lâm sàng. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm. Bệnh viện 03/04/2024 bvdhyd_ban-cong-bo_lan-11_duoc-lam-sabg--1612131623068374.pdf
7 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành… Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 08/04/2024 bcb-88-bv-dhyd-can-tho-pl1-1--1507434175769174.pdf
8 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: Trình độ đại học ngành: Hộ sinh; Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 05/04/2024 613-bv-hyhn-t-c-t--1187493572347137.pdf
9 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 6) 14/03/2024 59-q-ydct-ngày-14-03-2024--1369644951968856.pdf
10 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 5) 08/11/2023 quy-t-nh-công-b-ydct-t-5-final-signed--1369523438656135.pdf