Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1488
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.002402 Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 03/03/2021
2 1.002424 Công bố cơ sở đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế 03/03/2021
3 1.002502 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế 03/03/2021
4 1.002599 Điều chỉnh nội dung của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có thay đổi về hãng, nước sản xuất trang thiết bị y tế 03/03/2021
5 1.002631 Gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 03/03/2021
6 1.002941 Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường 03/03/2021
7 1.002949 Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường 03/03/2021
8 1.002954 Cấp lại số lưu hành đối với trang thiết bị y tế do mất, hỏng 03/03/2021
9 1.002961 Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế 03/03/2021
10 1.002971 Tiếp tục cho lưu hành trang thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu trang thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể 03/03/2021