CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

10/08/2023 | 11:20 AM

 | 

 

 

Theo Báo cáo số 15 /BC-BCĐCCHC ngày 10/8/2023 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, trong 06 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức 03 phiên họp (phiên họp Thứ ba, Thứ tư và Thứ năm) do Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Đồng thời Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc.

Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023; theo đó, đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo tại các bộ, cơ quan triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Ban Chỉ đạo đã thành lập “Tổ công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết TTHC” nhằm kịp thời rà soát, nắm bắt, tổng hợp tình hình sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, mã số định danh cá nhân trong giải quyết TTHC gắn với việc bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy theo quy định của Luật Cư trú năm 2020. Theo đó, Tổ Công tác đã tổ chức kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban Chỉ đạo đã tổng hợp chung về tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC gắn với việc triển khai thực hiện Luật cư trú năm 2020 và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện quy định về bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Chính phủ đã ban hành Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân; tổ chức 01 cuộc họp về công tác cải cách TTHC và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả và trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ; bên cạnh đó, đã kịp thời chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh về hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu, trục lợi trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai tại tỉnh Tuyên Quang theo phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất và trực tiếp giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết các nội dung liên quan đến cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan có liên quan để triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (PAR INDEX 2022), với các hoạt động tự đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính năm 2022; thẩm định kết quả tự đánh giá của các bộ, các tỉnh; triển khai khảo sát khoảng 50.000 phiếu dành cho đối tượng lãnh đạo, quản lý các cấp theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước để lấy ý kiến đánh giá kết quả cải cách hành chính của các bộ, cơ quan, địa phương. Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện khảo sát trên 36.000 người dân để phục vụ xác định Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022). Ngày 19/4/2023, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức thành công Phiên họp thứ tư về cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời, công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, các tỉnh.

Chính phủ đã ban hành một số nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 178 văn bản, các địa phương đã ban hành 2054 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Theo thống kê, cập nhật, kế hoạch cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ đã đề ra 845 nhiệm vụ, UBND các tỉnh, thành phố đã đề ra 3003 nhiệm vụ. Tính đến ngày 21/6/2023, các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 296 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 35,03% so với kế hoạch; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 1384 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 46,09% so với kế hoạch đề ra. Một số bộ, ngành, địa phương tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính có kết quả, đạt tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao so với kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2023, là: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 50%, Bộ Khoa học và Công nghệ 52,5%, Bộ Ngoại giao 66,66%, An Giang 54,68%, Bà Rịa - Vũng Tàu 54%, Bình Dương 51,8%, Cần Thơ 64,76%, Hà Nội 52,72%, Hải Dương 64,7%, Thành phố Hồ Chí Minh 61,36%, Quảng Ninh 76,66%, Hưng Yên 70,17%,…

 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ

 Tin liên quan