CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ II/2022

17/08/2022 | 10:39 AM

 | 

Tiếp tục xác định cải cách hành chính là những thay đổi có tính hệ thống, lâu dài và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Trong Quý II/2022, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế tích cực triển khai các hoạt động cải cách hành chính một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Cấp ủy, Lãnh đạo Cục ATTP thường xuyên quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Chính phủ; đôn đốc các đơn vị thuộc Cục báo cáo kết quả hành chính và xác định nhiệm vụ trong tâm trong các quý tiếp theo; ban hành các Thông báo giao ban hàng tuần: yêu cầu tất cả các cán bộ công chức thực hiện nghiêm trong việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn không để tình trạng quá hạn hồ sơ của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục ATTP, Lãnh đạo các Phòng thường xuyên truy cập phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Cục để xem xét theo dõi, kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ. Giao các đơn vị chuẩn bị các nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của Bộ Y tế.

Cục ATTP đã thực hiện tốt hoạt động truyền thông cải cách hành chính, lồng ghép tại các buổi họp giao ban của đơn vị và tuyên truyền trên trang điện tử Cục An toàn thực phẩm. Lãnh đạo Cục thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các Phòng thuộc Cục thực hiện công tác cải cách hành chính đã đề ra, động viên, khích lệ các đơn vị, cá nhân tích cực trong công tác cải cách hành chính; nghiêm túc phê bình, kiểm điểm các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác cải cách hành chính không hiệu quả.

Hiện tại, Cục ATTP thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực an toàn thực phẩm; đã kết nối dịch vụ công trực tuyến lên hệ thống một cửa quốc gia và một cửa Bộ Y tế.

          Trong Quý II/2022, Cục ATTP nhận được 1.323 văn bản điện tử được gửi đến đơn vị trong; số văn bản được gửi và xử lý qua hệ thống quản lý văn bản điện tử: 1.447. bên cạnh đó, Cục ATTP đã phối hợp với Cục CNTT trong việc kết nối liên thông dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực an toàn thực phẩm lên cổng một cửa Bộ Y tế, Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực an toàn thực phẩm; tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp kiến nghị về TTHC trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng DVC quốc gia; công khai thủ tục hành chính trên trang nghidinh15.vfa.gov.vn và trang thông tin điện tử Cục ATTP; triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công Cục An toàn thực phẩm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân về dịch vụ công trực tuyến…