MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

09/08/2022 | 10:38 AM

 | 

Thực hiện nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã tích cực triển khai các nội dung theo kế hoạch năm 2022 và đạt được một số kết quả, Cụ thể:

Về cải cách thể chế, từ 15/12/2021 đến 13/6/2022, Cục Quản lý Dược đã triển khai 19 đoàn kiểm tra; tổ chức phổ biến, nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cục đã phối hợp với Vụ Pháp chế kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa 03 văn bản quy phạm pháp luật

Về Cải cách thủ tục hành chính, căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, Cục đã rà soát 41 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1661/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, Cục đang phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược theo Quyết định số 900/QĐ-BYT ngày 14/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022.

Các Phòng chức năng thuộc Cục đã tiến hành rà soát, cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống cơ sở dữ liệu và cổng tham vấn quy định kinh doanh theo đường link https://quantri.quydinhkinhdoanh.gov.vn.

Trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Cục đã triển khai 100% gửi và nhận các văn bản đến/từ các đơn vị thuộc Bộ trên hệ thống V. Office (trừ các văn bản mật).

Cục Quản lý Dược đã hoàn thành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp được tích hợp lên cổng dịch vụ công của Bộ Y tế đối với tất cả các TTHC lĩnh vực dược, mỹ phẩm được thực hiện tại Cục. Đồng thời, Cục Quản lý Dược đã thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với 06 TTHC; đã hoàn thành kết nối, tham gia Cơ chế một cửa quốc gia đối với 26 thủ tục hành chính; đã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin xây dựng và triển khai các phần mềm phục vụ công tác giải quyết TTHC và công tác tác nghiệp chung của Cục, cụ thể: (1) Phần mềm Quản lý đăng ký thuốc; (2) Phần mềm Kê khai giá thuốc; (3) Phần mềm thông tin, quảng cáo thuốc; (4) Phần mềm Thanh tra Dược và Mỹ phẩm; (5) Phần mềm Quản lý kinh doanh dược; (6) Phần mềm Quản lý chất lượng thuốc và (7) Phần mềm quản lý dữ liệu dùng chung và đăng nhập tập trung. Đồng thời, đã hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong đăng ký thuốc, quản lý giá thuốc và chuẩn bị tiến hành triển khai chính thức trên hệ thống trực tuyến.

Kết quả giải quyết của nhiều TTHC đã được Cục Quản lý Dược thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược hoặc trên Hệ thống phần mềm trực tuyến kết nối cơ chế Một cửa Quốc gia, cụ thể: Các THHC liên quan đến quản lý giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc, đăng ký thuốc, quản lý kinh doanh dược và quản lý mỹ phẩm để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

  1. thc hin s hóa, chuyn đi s trong lĩnh vc dưc: Cc Qun lý Dưc đã thc hin s hóa ngành dưc vi các kết qu: (1) Hoàn thành kết ni liên thông các cơ s cung ng thuc 63/63 tnh/thành ph; (2) Xây dng Ngân hàng d liu ngành dưc cung cp thông tin, d liu ca 15.230 thuc đang đưc cp phép lưu hành còn hiu lc ti Vit Nam ti đa ch https://drugbank.vn; (3) Xây dng Cơ s d liu v chng ch hành nghc và cơ s kinh doanh dưc vi thông tin v toàn b các cơ s kinh doanh dưc (421 cơ s sn xut, xut nhp khu, 5.051 cơ s bán buôn, 63.722 cơ s bán l thuc) và 127.603 chng ch hành ngh đã đưc cp trên toàn quc (đa ch: http://kd- hnduoc.dav.gov.vn); (4) Xây dng phn mm báo cáo tn thuc, nguyên liu làm thuc đ có cơ s d liu theo dõi ngun cung ca các thuc, nguyên liu làm thuc ti Vit Nam; (5) Xây dng Cơ s d liu v mã đnh danh thuc, hin có khong 23.500 thuc đưc cp phép lưu hành còn hiu lc và trong s đó 60% là thuc kê đơn đã đưc cp mã đnh danh. Duy trì tt vic áp dng h thng qun lý cht lưng theo tiêu chun ISO 9001: 2015, góp phn nâng cao năng lc qun lý trong cơ quan qun lý hành chính nhà nưc. T đu năm đến nay, Cc Qun lý Dưc đã xây dng/sa đi 09 quy trình thao tác chun phc v cho công tác tác nghip (xây dng mi 04 quy trình và sa đi/b sung 05 quy trình).

Trong 6 tháng cuối năm 20022, Cục Quản lý Dược đề ra một số nội dung về công tác cải cách hành chính là: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, đề án theo đúng kế hoạch được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, trong đó Cục Quản lý Dược đặt trọng tâm vào việc kịp thời sửa đổi một số quy định để đảm bảo phù hợp, theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để tiếp cận vắc xin covid -19, góp phần cung ứng vắc xin phòng covid - 19 cho nhu cầu tiêm chủng của người dân; tiếp tục phối hợp với Vụ Pháp chế và các Vụ/Cục có liên quan xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế trình Thủ tướng xin ý kiến và dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền, cắt giảm/đơn giản hóa TTHC theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021, tăng cường công khai minh bạch trong mọi lĩnh vực của Cục; rà soát các quy định, quy chế, các quy trình thao tác chuẩn cho phù hợp với các văn bản QPPL hiện hành. Phối hợp với Văn phòng Bộ và các Vụ/Cục có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 900/QĐ-BYT ngày 14/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Kế hoạch rà soát, đánh giả thủ tục hành chính năm 2022, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm; triển khai kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia; triển khai xây dựng và sửa đổi các quy trình tác nghiệp phù hợp với thực tiễn quản lý và thực hiện duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiếp tục hoàn thiện việc kết nối thêm các dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia trên nền tảng các dịch vụ công trực tuyến đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công của Bộ Y tế theo đúng lộ trình của Chính phủ; nâng cao hiệu quả chất lượng giải quyết thủ tục hành chính…