NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

23/09/2022 | 15:35 PM

 | 

 

 

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đồng Tháp xem cải cách TTHC là nội dung đánh giá trong xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đặt mục tiêu đến năm 2025, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp về giải quyết TTHC phải đạt trên 90%, trong đó mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá TTHC ở cả 3 cấp, nhất là các quy định có liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid – 19, nhưng với sự quyết tâm, công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả khả quan, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99,45%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn, trễ hạn ngày càng giảm. Tính công khai, minh bạch không ngừng được cải thiện. Trách nhiệm của các cơ quan giải quyết TTHC trong việc giải trình, giải thích việc thực thi pháp luật cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và thực hiện ngày càng được chú trọng. Việc phối hợp thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được tăng cường.

Trong những năm qua, đặc biệt là kể từ năm 2018 đến nay, tỉnh luôn chú trọng công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC. Thông qua hoạt động kiểm tra đã giúp cho công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thuận lợi, hiệu quả. Những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện đã được đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị, địa phương làm rõ và thống nhất biện pháp tháo gỡ, nhằm giúp cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Những kết quả đạt được nêu trên cho thấy quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại Tỉnh đã đi vào nền nếp và đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính thì công tác rà soát, đánh giá TTHC luôn được quan tâm hàng đầu. Văn phòng UBND Tỉnh tăng cường tập huấn, hỗ trợ và kiểm tra công tác này tại các cơ quan đơn vị, địa phương để việc rà soát, đánh giá TTHC đi vào thực chất, tránh hình thức. Trong năm 2021, Tỉnh đã tổ chức rà soát đạt 30% tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với 678 thủ tục, đảm bảo đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Việc triển khai Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được kiện toàn và khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua các đợt kiểm tra Kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đáp ứng sự hài lòng của nhân dân.

Nhìn chung, việc thực hiện quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo trình tự, thời gian quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết TTHC.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC được đẩy mạnh. Tỉnh đã chủ động triển khai hoàn thiện chức năng ký số kết quả giải quyết TTHC của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đảm bảo 100% TTHC có kết quả đầu ra được cấu hình ký số. Hoàn thành cung cấp chứng thư số cho 100% lãnh đạo, 100% chứng thư số tổ chức cho cơ quan hành chính nhà nước có tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Việc triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính các cấp đã và đang thực hiện theo kế hoạch đề ra.

UBND Tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, rà soát tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các TTHC mức độ 3, mức độ 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tỉnh Đồng Tháp đã tích hợp, cung cấp được hơn 888 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 50% dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh.

Theo Báo cáo Chỉ số CCHC năm 2021, Đồng Tháp nằm trong Top 10 địa phương dẫn đầu về Chỉ số thành phần Cải cách TTHC với 13,48/13,50 điểm đạt 99,85% (tăng 1,78% so với năm 2020), xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 hạng so với năm 2020.