NGÀNH Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG NĂM 2022

21/04/2022 | 16:03 PM

 | 

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao; cải cách thủ tục hành chính; rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

 Nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc của cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. 

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp để thực hiện tốt các nội dung cơ bản trong công tác cải cách hành chính trong năm 2022, cụ thể là:

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, tuyên truyền và kiểm tra CCHC; tăng cường kiểm tra CCHC, gắn với kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt hạn chế, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Cải cách thể chế, thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, các cơ chế, chính sách. Đồng thời tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cải cách thủ tục hành chính, triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền, đề xuất cắt giảm TTHC, cắt giảm thời hạn giải quyết thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định chức năng của các cơ quan đơn vị trực thuộc theo quy định mới của Bộ Y tế.

Cải cách chế độ công vụ, phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cải cách tài chính công, tiếp tục thực hiện quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ; thực hiện các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử , chính quyền số, tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022. Xây dựng, phát triển hạ tầng số, hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng dữ liệu; kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.