PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

18/08/2022 | 10:40 AM

 | 

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh, Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 04 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Cụ thể: thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (2.000984.000.00.00.H08); Công bố  đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (1.003006.000.00.00.H08); Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B 1.003029.000.00.00.H08); Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (1.003039.000.00.00.H08).

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh, Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.