THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH HÒA BÌNH

22/09/2022 | 15:34 PM

 | 

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH HÒA BÌNH


 

Nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp, ngày 18/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình. Theo Quyết định số 1759/QĐ-UBND, tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 07 thủ tục hành chính cấp tỉnh bao gồm:

- Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Nội dung đơn giản hóa là rút ngắn thời gian giải quyết từ 90 ngày xuống còn 40 ngày giải quyết hồ sơ. Tỉnh đề nghị sửa đổi mục b, khoản 1, Điều 47 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Việc đơn giản hóa sẽ tiết kiệm: 34.288.080 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 56,4%.

- Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Nội dung đơn giản hóa là rút ngắn thời gian giải quyết từ 90 ngày xuống còn 40 ngày giải quyết hồ sơ. Tỉnh đề nghị sửa đổi mục b, khoản 1, Điều 47 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011. Lợi ích phương án đơn giản hóa mang lại là tiết kiệm chi phí tuân thủ 32.952.000 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 52,7%.

- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã. Nội dung đơn giản hóa là rút ngắn thời gian giải quyết từ 90 ngày xuống còn 40 ngày giải quyết hồ sơ. tỉnh kiến nghị sửa đổi mục b, khoản 1, Điều 47 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011. Lợi ích phương án đơn giản hóa mang lại là tiết kiệm chi phí tuân thủ 32.952.000 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 55,5%.

- Thủ tục Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Nội dung đơn giản hóa là thay đổi nội dung cách thức thực hiện thủ tục hành chính chỉ thực hiện nộp trực tuyến trên môi trường điện tại Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế (https://dmec.moh.gov.vn) với lý do: Nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, mua ban trang thiết bị y tế được thuận tiện. Để thực hiện nội dung này, tỉnh kiến nghị sửa đổi các thức thực hiện thủ tục hành chính “Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế” tại Quyết định số 3074/QĐ- UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh. Lợi ích phương án đơn giản hóa là tiết kiệm chi phí tuân thủ 1.545.300 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 37.9%.
- Thủ tục Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B. Nội dung đơn giản hóa là thay đổi nội dung cách thức thực hiện thủ tục hành chính chỉ thực hiện nộp trực tuyến trên môi trường điện tại Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế (https://dmec.moh.gov.vn). Tỉnh kiến nghị sửa đổi các thức thực hiện thủ tục hành chính “Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế” tại Quyết định số Quyết định 3074/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh. Lợi ích phương án đơn giản hóa là tiết kiệm chi phí tuân thủ 5.189.940 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 21.9%.

- Thủ tục Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D. Nội dung đơn giản hóa là thay đổi nội dung cách thức thực hiện thủ tục hành chính chỉ thực hiện nộp trực tuyến trên môi trường điện tại Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế (https://dmec.moh.gov.vn). Tỉnh kiến nghị sửa đổi các thức thực hiện thủ tục hành chính “Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế” tại Quyết định số Quyết định 3074/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh. Lợi ích phương án đơn giản hóa là tiết kiệm chi phí tuân thủ 7.661.340 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 7,1%.

- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung đơn giản hóa là giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày xuống còn 14 ngày giải quyết hồ sơ. Tỉnh kiến nghị sửa đổi mục c, khoản 3, điều 6, Chương III, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Lợi ích phương án đơn giản hóa là tiết kiệm chi phí tuân thủ 151.332.060 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 22,2%.