TỈNH YÊN BÁI THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

21/09/2022 | 15:33 PM

 | 

 

 

Ngày 14 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Theo đó, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

Thủ tục: Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Tỉnh đề nghị bãi bỏ thủ tục hành chính này, giữ 02 thành phần hồ sơ bổ sung vào thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với lý do: Khi tiến hành cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan cấp phép đã phải thực hiện việc thẩm định hồ sơ, thẩm định tại cơ sở khám chữa bệnh về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ kết quả đó cấp phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật lần đầu. Do vậy, chỉ cần thực hiện TTHC cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không cần thiết thực hiện thêm thủ tục hành chính đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, gây tốn kém thời gian và tài chính cho việc chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị thẩm định, nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Tỉnh cũng đề nghị sửa đổi Điều 7, bổ sung Điều 9 Thông tư số 43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống khám bệnh, chữa bệnh là văn bản điều chỉnh thủ tục này.

Lợi ích phương án đơn giản hóa ước tính là tiết kiệm được 1.841.495 đồng/ 01 lần thực hiện TTHC và cắt giảm TTHC 54,37%.

Về thủ tục: Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế, tỉnh đề nghị cắt giảm yêu cầu điều kiện tách biệt khu vực dán nhãn, đóng gói và khu vực bảo quản (kho) quy định tại mục 5, 6 phần III. Khu vực sơ chế, chế biến của Phụ lục I. Tiêu chuẩn chế biến dược liệu, vị thuốc cổ truyn; Cho phép thực hiện dán nhãn, đóng gói tại khu vực chờ kiểm nhập trong khu vực kho bảo quản đồng thời bảo đảm đảm phân cách cơ học (ước giảm 10.000.000 đồng giá trị đầu tư) với lý do: Số lượng dược liệu trong mỗi lần lần sơ chế tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện tương đối ít, dây truyền công nghệ có công suất thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ, cơ sở vật chất được đầu tư từ trước, do vậy, nếu cho phép thực hiện dán nhãn, đóng gói tại khu vực chờ kiểm nhập trong kho bảo quản và bảo đảm đảm phân cách cơ học sẽ giảm phần chi phí nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất.

Để thực hiện việc cắt giảm này, tỉnh đề nghị sửa đổi mục 5 và mục 6 phần III. Khu vực sơ chế, chế biến của Phụ lục I tiêu chuẩn chế biến dược liệu, vị thuốc cổ truyền tại Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Lợi ích phương án đơn giản hóa sẽ tiết kiệm: 10.244.280 đồng/01 lần thực hiện TTHC; tỷ lệ cắt giảm TTHC sau đơn giản hóa dự kiến đã được sửa đổi theo kiến nghị là 10%.