Bộ Y tế Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN- ISO 9001: 2015 trong hoạt động Cơ quan Bộ Y tế năm 2020

31/12/2019 | 09:02 AM

 | 

Ngày 31/12/2019, Bộ Y tế có Kế hoạch Bộ Y tế áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN- ISO 9001: 2015 trong hoạt động Cơ quan Bộ Y tế năm 2020.

Chi tiết KH 1567 KH-BYT ngày 31/12/2019 xem tại đây: 

/documents/174521/582401/KH+tri%E1%BB%83n+khai+ISO+n%C4%83m+2020+c%E1%BB%A7a+BYT1567-2.+ngay+31.12.2019.pdf/8e48e039-20e1-48f3-b5f0-9b404e9773a8