Quy trình Tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”, “Vì sự nghiệp dân số” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài ngành y tế.

23/03/2017 | 08:36 AM

 | 

Quy trình Tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”, “Vì sự nghiệp dân số” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài ngành y tế.

Quy trinh 07.rarQuy trinh 07.rar