Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008

Quy trình giải quyết thủ tục đoàn vào

Thứ Sáu, ngày 08/04/2016 01:52

Quy trình tiếp nhận - thẩm định hồ sơ sinh phẩm chẩn đoán IN - VITRO

Thứ Sáu, ngày 08/04/2016 01:50

Quy trình công bố, công khai thủ tục hành chính

Thứ Tư, ngày 06/04/2016 00:29

Quy trình tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

Thứ Ba, ngày 05/04/2016 00:00

Danh sách thực trạng tiến độ xây dựng đề án Vị trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

Thứ Năm, ngày 16/09/2015 18:49

Quy trình Thi đua khen thưởng

Thứ Sáu, ngày 04/04/2014 01:00

Quy trình ỨNG PHÓ KHI XẢY RA THẢM HỌA, THIÊN TAI

Thứ Sáu, ngày 04/04/2014 00:00

Quy trình CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 04/04/2014 00:00

Quy trình QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

Thứ Sáu, ngày 04/04/2014 00:00

Quy trình QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thứ Sáu, ngày 04/04/2014 00:00

Quy trình TỔ CHỨC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Thứ Sáu, ngày 04/04/2014 00:00

Quy trình ĐĂNG KÝ VÀ ĐIỀU ĐỘNG XE Ô TÔ

Thứ Sáu, ngày 04/04/2014 00:00

Quy trình SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT, MÁY MÓC THIẾT BỊ

Thứ Sáu, ngày 03/04/2014 23:00

Quy trình QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG, KHẮC PHỤC SỰ CỐ MẠNG LAN – SỬA CHỮA THIẾT BỊ CNTT

Thứ Sáu, ngày 03/04/2014 23:00

Quy trình xử lý Văn bản đến và đi

Thứ Sáu, ngày 03/04/2014 23:00

Quy trình xây dựng báo cáo thường kỳ và đột xuất của cơ quan Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 03/04/2014 23:00