TỈNH LÀO CAI CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

20/07/2023 | 09:50 AM

 | 

Ngày 03/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai. Theo đó, tỉnh đã công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa (cấp tỉnh) thuộc phạm vi chức năng quản của Sở Y tế tỉnh Lào Cai bao gồm: Thủ tục khám giám định thương tật lần  đầu do tai nạn lao động (Mã số: 1.002706); Hồ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động (Mã số: 1.002671); Hồ khám giám định đế thực hiện chế độ tủ tuất (Mã số: 1.002208); Hồ khám giám định đế xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai (Mã số: 1.002190); Hồ sơ khám giám định đế hưởng bảo hiểm xã lội một lần (Mã số: 1.002168); Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát (Mã số: 1.002136); Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp (Mã số: 1.002694); Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động (Mã số: 1.002146); Khám giám định tổng hợp (Mã số: 1.002118).

Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi  bỏ Quyết  định số 1896/QĐ-UBND ngày 25 tháng  6 năm  2018  của UBND  tỉnh  Lào  Cai về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản của Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ