TỈNH NINH THUẬN CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

24/07/2023 | 09:57 AM

 | 

 

Ngày 21/8/2023 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, các thủ tục hành chính mới được ban hành là: Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác; Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế căn cứ danh mục thủ tục hành chính trên cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết, công khai thực hiện; thực hiện rà soát Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo theo quy định. Quyết định số 1104/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.