Đề nghị ban hành văn bản khác thay thế Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế vì hiện nay nhiều nội dung trong quy chế bệnh viện nêu trên đã bị bãi bỏ bới các văn bản khác.

28/05/2020 | 08:15 AM

 | 

Đề nghị ban hành văn bản khác thay thế Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế vì hiện nay nhiều nội dung trong quy chế bệnh viện nêu trên đã bị bãi bỏ bới các văn bản khác.

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Quy chế bệnh viện đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997, được áp dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kể cả bệnh viện tư nhân và bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài gồm 5 phần với 153 quy chế và quy định. Quy chế bệnh viện như 1 hướng dẫn, quy định pháp lý đối với công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Sau 18 năm, Quy chế bệnh viện có nhiều nội dung không còn hoàn toàn phù hợp với công tác quản lý bệnh viện hiện nay. Đồng thời từ khi Luật khám bệnh, chữa bệnh được ban hành đã luật hóa một số quy định chuyên môn kỹ thuật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó trên cơ sở Luật một số quy chế đã được xây dựng thành Thông tư hướng dẫn (như Phần IV: 5/14 quy chế chuyên môn đã ban hành Thông tư hướng dẫn; và Phần V: 7/28 khoa đã ban hành Thông tư hướng dẫn), như vậy Quy chế bệnh viện không còn nguyên giá trị và cần phải sửa đổi.

Hiện nay, Bộ Y tế đã tích cực nghiên cứu và dự kiến đưa ra một số nội dung sửa đổi như sau:

-Giữ cấu trúc 5 phần của quy chế cũ.

- Phần 1. Quy chế tổ chức bệnh viện, chỉ quy định chức năng nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa và chuyên khoa (không quy định theo hạng); chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng: thêm cntt và qlcl; đối với các khoa lâm sàng: nêu những nguyên tắc cơ bản nhất của các khoa lâm sàng và không đi vào chi tiết; có một chương riêng về chuyên khoa đặc thù (VD: cách ly, điều trị tích cực,...); các khoa mang tính chất hỗ trợ: đưa vào một nhóm; các khoa cận lâm sàng.

- Phần 2. Nhiệm vụ và chức trách cá nhân, không phải thay đổi nhiều; theo luật viên chức có bác sĩ hạng I, II, III phải dẫn chiếu vào; tương tự đối với điều dưỡng (nhưng đối với tư nhân không có phân hạng bác sĩ, điều dưỡng sẽ tính ntn); thư ký y khoa; đối với nhân lực thuộc nhóm thuê khoán ngoài phải bổ sung quy định.

- Phần 3. Quy chế quản lý bệnh viện, quản lý nhân lực, tài chính, y đức, thái độ ứng xử,.... cần cập nhật (thay đổi thì dẫn chiếu, còn lại rà soát...). Phải dẫn chiếu một số điều của luật.

- Phần 4. Quy chế chuyên môn, phần đã được sửa khá nhiều (đã sửa thì dẫn chiếu). Bổ sung quy chế cấp cứu thảm hoạ và ngoại viện trong quy chế cấp cứu.

- Phần 5. Công tác một số khoa chồng chéo, không nên đi chi tiết mà nên tổng hợp theo nhóm chuyên khoa.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến