Mở rộng nhiều gói BHYT để giảm gánh nặng cho gói BHYT bắt buộc vì với mức đóng như hiện nay cộng với việc tăng giá khám chữa bệnh BHYT (do chính sách đưa dần tiền lương và các chi phí khác vào giá nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách) cộng với chính sách tăng quyền lợi cho người bệnh (thông tuyến, mở rộng các dịch vụ kỹ thuật mới, thuốc mới,...) thì cơ sở khám chữa bệnh BHYT buộc phải vượt dự toán chi (TP. Hồ Chí Minh).

28/05/2020 | 08:25 AM

 | 

Mở rộng nhiều gói BHYT để giảm gánh nặng cho gói BHYT bắt buộc vì với mức đóng như hiện nay cộng với việc tăng giá khám chữa bệnh BHYT (do chính sách đưa dần tiền lương và các chi phí khác vào giá nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách) cộng với chính sách tăng quyền lợi cho người bệnh (thông tuyến, mở rộng các dịch vụ kỹ thuật mới, thuốc mới,...) thì cơ sở khám chữa bệnh BHYT buộc phải vượt dự toán chi (TP. Hồ Chí Minh).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo Luật bảo hiểm y tế hiện hành thì bảo hiểm y tế mang tính xã hội, các đối tượng tham gia bắt buộc theo Luật định, có sự chia sẻ giữa các đối tượng tham gia, nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần mức đóng đối với nhóm ưu đãi xã hội, người nghèo, dân tộc thiểu số, đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Quyền lợi bảo hiểm y tế về cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia. Tuy nhiên, một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh vẫn phải thực hiện cùng chi trả chi phí và phải tự chi trả chi phí ngoài phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Trên thực tế, ngoài bảo hiểm y tế mang tính xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện, người dân có thể mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế của các Công ty bảo hiểm thương mại để tang quyền lợi khi đi khám bệnh chữa bệnh..

Bộ Y tế tiếp thu kiến nghị của tri đề nghị có nhiều bậc thang mệnh giá đóng bảo hiểm y tế khác nhau để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh trong Luật bảo hiểm y tế sửa đổi trong thời gian tới. Đây cũng là vấn đề đã được xác định trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới với nội dung Đa dạng các gói bảo hiểm y tế. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến