Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế có quy định về Tiêu chuẩn và Bảng điểm xếp hạng đối với bệnh viện và đối với hệ y tế dự phòng.

28/05/2020 | 08:14 AM

 | 

Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế có quy định về Tiêu chuẩn và Bảng điểm xếp hạng đối với bệnh viện và đối với hệ y tế dự phòng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn xếp hạng đối với các đơn vị: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm, Trung tâm Pháp Y; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Y tế huyện, thành phố (đa chức năng: điều trị, dự phòng, dân số); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Đề nghị sớm xem xét, bổ sung hướng dẫn xếp hạng đối với các đơn vị nêu trên (Bắc Kạn).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện theo Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công lập và Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Bộ Y tế đã hướng dẫn các địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đang tiến hành sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp y tế tại địa phương.

Hiện nay, Bộ Y tế đang nghiên cứu, hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế phù hợp với mô hình tổ chức các đơn vị sự nghiệp theo các văn bản hiện hành và tiêu chí chất lượng bệnh viện hiện nay.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến