Trần Minh Ngọc

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà B Bộ Y tế
Thư điện tử: tmngoc.ydct@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến