Truy cập nội dung luôn

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

04/04/2022 | 09:20 AM

 | 

Để phát huy tối đa sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh hiện nay, Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự khắc phục sai lầm, hạn chế, khuyết điểm, phải thật sự là Đảng chân chính, cách mạng, “là đạo đức, là văn minh”, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, học hỏi quần chúng nhân dân, dựa vào nhân dân để cùng xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ, phát triển Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Ra đi tìm đường cứu nước khi còn rất trẻ, chính nhờ những năm gian khó bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cái nhìn toàn diện hơn về con đường cách mạng và con đường tất yếu để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đó là xây dựng một chính đảng duy nhất với tư cách là Đảng cầm quyền và lãnh đạo. Để thực hiện được trọng trách lịch sử này, Đảng rất cần đến lực lượng to lớn và rộng khắp, đó chính là quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, sức mạnh của nhân dân chỉ được phát huy, chỉ khi Đảng cầm quyền đánh giá đúng tiềm lực to lớn trong nhân dân, luôn coi trọng dân, gần dân, mà hơn cả là phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đây chính là tinh thần cách mạng triệt để và giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, hạt nhân cột lõi trong tư tưởng và lý luận của Người về thắng lợi của cách mạng Việt Nam là lấy dân làm gốc. Lý luận này đã trở thành đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giá trị ấy, một mặt vừa là thế giới quan, vừa là phương pháp luận để Đảng ta lãnh đạo, tổ chức, điều hành và có được thành quả to lớn, đó là sức mạnh, tầm vóc Việt Nam trên diễn đàn quốc tế. Đây cũng đồng thời còn là phương pháp luận để Đảng ta không ngừng tự xây dựng, tự chỉnh đốn sao cho ngang tầm với những nhiệm vụ mới trong những giai đoạn lịch sử mới.

Để phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi cán bộ đảng viên phải thường xuyên quan tâm, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân, giúp nhân dân phát triển toàn diện cả về chính trị, đạo đức, khoa học, kỹ thuật, cả về thể chất và tinh thần. Người đặc biệt nhấn mạnh: Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của Đảng ta là đi đôi với phát huy sức dân phải không ngừng chăm lo, bồi dưỡng sức dân, đây chính là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn. Để có được nhận định này và cũng để tìm ra chiếc chìa khóa vạn năng cho thành công của cách mạng Việt Nam, Người đã dành tâm huyết, trí lực và hơn cả là tấm lòng biết ơn vì đồng bào, dân tộc Việt Nam.

Thấm nhuần học thuyết Mác-Lênin, Người luôn tâm nguyện, để thực hiện vai trò lãnh đạo, Đảng phải mạnh, muốn mạnh, Đảng phải dựa vào dân; sức mạnh của lòng dân sẽ làm nên sức mạnh của Đảng. Chính vì vậy, trong đường lối chiến lược cách mạng, Hồ Chí Minh đã xây dựng các nhân tố đảm bảo cho sự vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam, đó là mệnh đề: Dân - Dân chủ - Dân vận. Điều đó có nghĩa là, sức mạnh nội sinh của Đảng phải xuất phát từ dân, vì dân để tiến tới thực hành dân chủ cho nhân dân. Muốn vậy, người tổ chức, người lãnh đạo phải thực hành dân vận sao cho đúng, cho khéo, phải nêu gương cho quần chúng, phải vận động quần chúng làm cách mạng, “đem tài dân, của dân, sức dân để làm lợi cho dân”.

 Trong bối cảnh hiện nay, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất thiết phải không ngừng xây dựng và chỉnh đốn Đảng (Ảnh minh họa: KG)

Từ tầm nhìn sâu rộng của Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã thành công rực rỡ. Sức mạnh của nhân dân làm nên sức mạnh của thời đại để khép lại một cuộc trường chinh bằng 9 năm với những vành hoa đỏ rực lửa từ chiến trường Điện Biên, chủ nghĩa thực dân bị đánh bại. Rồi tinh thần dân chủ lại được phát huy, sức dân lại đồng lòng, xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ, máu và hoa lại bất tử cho nền độc lập của đất nước… Những giá trị đó mang đậm hơi thở thực tiễn, có giá trị khoa học, cách mạng và nhân văn sâu sắc, tạo nên những nhân tố mới đảm bảo cho thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Trong bối cảnh hiện nay, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất thiết phải không ngừng xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đảng phải nắm vững nguyên tắc lý luận gắn với thực tiễn, phát hiện mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn với những phương thức phù hợp, luôn hướng về nhân dân, về con người là những vấn đề cơ bản nhất, tức tổ chức Đảng phải thực sự mạnh để phục vụ nhân dân. Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội XIII của Đảng lại xác định, đặt ra yêu cầu đầu tiên là cần tiếp tục tăng cường, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bởi có như vậy mới giúp cho Đảng giữ được mối quan hệ mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; khuyến khích, động viên nhân dân cùng tô thắm truyền thống vẻ vang của Đảng, cùng chung tay vì sức mạnh Việt Nam.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới đang trong giai đoạn bước ngoặt với những chuyển biến không ngừng trong quan hệ địa lý - chính trị - kinh tế giữa các nước và các vùng lãnh thổ. Quá trình hội nhập quốc tế càng sâu rộng, càng tạo cho đất nước nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức gian nan. Cánh cửa thị trường rộng mở, một sân chơi mới để hàng hóa nông sản Việt Nam được lan tỏa. Khép lại một chặng đường với tư duy bao cấp, chính từ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà Đảng đã chủ động đổi mới: “Đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác”. Nhờ vậy mà chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng được nâng lên, uy tín sức mạnh của Đảng được tăng cường, niềm tin của Đảng với nhân dân càng thêm thắt chặt.

Trên mặt trận kinh tế, nhân dân được tự chủ về phương thức kinh doanh, hàng hóa nhờ đó mà đa dạng. Cùng với trí tuệ và quyết tâm của lòng dân, những mặt hàng xưa kia bé nhỏ là vậy, từng lặng lẽ bên góc vườn, bình yên cùng với lũy tre làng, giờ đây đã bừng lên kiêu hãnh gắn chặt với thương hiệu “Made in Vietnam”. Trên mặt trận đối ngoại, ý Đảng lòng dân lại được phát huy, vì một Việt Nam phồn thịnh, những đau thương tưởng như chẳng bao giờ nguôi ngoai từ quá khứ đã được khép chặt, ngủ yên. Những tri thức tiến bộ của thế giới với những chuyển đổi mới trong cơ cấu quản lý kinh tế thị trường, phương thức kinh tế mới đã lần lượt theo con đường lãnh đạo của Đảng đến với đời sống nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao nhất, Nghị quyết và mục tiêu của Đảng đề ra đã thắng lợi.

Để phát huy tối đa sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh hiện nay, Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự khắc phục sai lầm, hạn chế, khuyết điểm, phải thật sự là Đảng chân chính, cách mạng, “là đạo đức, là văn minh”, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, học hỏi quần chúng nhân dân, dựa vào nhân dân để cùng xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ, phát triển Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đây chính là điều kiện cần thiết để Đảng tiếp tục dẫn dắt dân tộc ta vững vàng đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI./.

Nguồn: dangcongsan.vn

 
 

Thăm dò ý kiến