Báo cáo Y tế lao động 6 tháng đầu năm 2011

25/05/2011 | 05:00 AM

 | 

Báo cáo Y tế lao động 6 tháng đầu năm 2011

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝMÔI TRƯỜNG Y TẾ

 


Số:/MT-LĐ

V/v báo cáo Y tế lao động

6 tháng đầu năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

-Giám đốc Trung tâm Y tế lao động các Bộ, ngành;

-Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

-Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường các tỉnh/thành phố: Vĩnh Phúc, Bình Dương, Kiên Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bắc Ninh.

Để chuẩn bị sơ kết thực hiện công tác Y tế lao động sáu tháng đầu năm 2011, Cục Quản lý môi trường y tế thông báo và đề nghị:

1.Phần mềm Y tế lao động; mẫu báo cáo Y tế lao động đã được đăng trên trang Web của Bộ y tế tại địa chỉ:
”http://203.162.20.210/homebyt/vn/portal/InfoList.jsp?area=231&cat=2139”, đề nghị các đơn vị tải về để triển khai tại đơn vị.

2.Các đơn vị tổng hợp số liệu Y tế lao động 6 tháng đầu năm 2011 theo mẫu (đính kèm). Báo cáo đề nghị gửi hai bản:

-File gửi về hộp thư điện tử ”baocaoytld@gmail.com”.

-Báo cáo gửi theo đường công văn trước ngày 16/6/2011 về Cục Quản lý môi trường y tế và Viện khu vực.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Sức khỏe môi trường lao động - Tai nạn thương tích, Cục Quản lý Môi trường y tế, ngõ 135 phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37366349, Fax: 04.37260237.

 

 

 

Nơi nhận:

- CT. Nguyễn Huy Nga (để báo cáo);

- Viện YHLĐ và VSMT, Viện Pasteur Nha Trang,Viện VSYTCC thành phố Hồ Chí Minh,Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (để phối hợp);

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để phối hợp);

- Lư­u: VT, LĐ.

 

KT. CỤC TRƯ­ỞNG

PHÓ CỤC TR­ƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Lan