Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Thông báo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024 của Văn phòng Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 19/06/2024 01:49

Bộ Y tế công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Thứ Hai, ngày 15/01/2024 02:50

Bộ Y tế công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ (sau khi điều chỉnh tăng, giảm)

Thứ Hai, ngày 15/01/2024 02:47

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 15/05/2023 08:59

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 15/04/2022 02:31

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 (Sau điều chỉnh) của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 15/04/2022 01:40

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 02:13

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 05/10/2020 09:03

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 2) (sau khi điều chỉnh, bổ sung) của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Thứ Bẩy, ngày 27/04/2019 10:02

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (đợt 1) của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Thứ Bẩy, ngày 30/03/2019 10:11

Thăm dò ý kiến