CÔNG TÁC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG, THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRONG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

01/04/2022 | 16:06 PM

 | 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các kế hoạch triển khai của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Y tế tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên Trang thông tin điện tử của Sở và quán triệt cho công chức một cửa tích cực hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, các nhân khi đến liên hệ công tác, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về lợi ích của việc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

          Trong Quý 1/2022, Sở đã giải quyết 126/181TTHC (trong 126 TTHC hiện đang được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công: có 02 TTHC liên thông với Sở Tư pháp, 04 TTHC của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 122 TTHC của Sở Y Tế) còn lại 08 TTHC về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo được nhận và giải quyết qua bưu điện và trực tiếp tại Sở Y tế; 47 TTHC khác được tiếp nhận và giải quyết tại các đơn vị trực thuộc sở (Các bệnh viện, Trung tâm y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm Giám định Y khoa).

Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Sở đã niêm yết công khai các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên Trang thông tin điện tử của Sở và quán triệt cho công chức một cửa tích cực hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về lợi ích của việc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan, địa phương còn hiệu lực và tình hình, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành; tình hình tích hợp dịch vụ công của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục triển khai văn bản số 3968/SYT-VP ngày 12/11/2020 về triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Y tế đăng ký 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng thực hiện 4 tại chỗ (Thủ tục công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1, cấp II và Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng);

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dangky.dichvucong.gov.vn) cho công chức là cán bộ đầu mối để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và được Văn phòng UBND tỉnh phân quyền trên Cổng Dịch vụ công quốc gia