Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Quyết định Phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 23/05/2020 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung khuyến khích tinh thần, vật chất đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số 12/05/2020 Góp ý
3 Dự thảo góp ý TCVN định lượng ngô biến đổi gen dòng MON 89034 bằng kỹ thuật RT-PCR 07/04/2020 Góp ý
4 Dự thảo góp ý TCVN thưc phẩm- Xác định hàm lượng PAH (hydrocacbon thơm đa vòng) 07/04/2020 Góp ý
5 Dự thảo góp ý TCVN thực phẩm. Xác định hàm lượng axit béo (tổng số, bão hòa, chưa bão hòa) - Phương pháp sắc ký khí 07/04/2020 Góp ý
6 Dự thảo góp ý TCVN xác định hàm lượng Sulfur amino acid bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion 07/04/2020 Góp ý
7 Dự thảo góp ý TCVN phomat - Xác định hàm lượng Titanium - Phương pháp UV-VIS 07/04/2020 Góp ý
8 Dự thảo góp ý TCVN nước ăn uống - Xác định dư lượng Glyphosate - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 07/04/2020 Góp ý
9 Dự thảo góp ý TCVN nước ăn uống - Xác định dư lượng diquat và paraquat - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 07/04/2020 Góp ý
10 Dự thảo góp ý TCVN thực phẩm - Phát hiện Cyclospora và Cryptosporidium trong thực phẩm 07/04/2020 Góp ý
11 Dự thảo góp ý TCVN thực phẩm - Xác định hàm lượng tanin. Phương pháp chuẩn độ 07/04/2020 Góp ý
12 Góp ý Dự thảo TCVN sản phẩm thực phẩm ngô đã chế biến hoặc chưa chế biến. Định tính Gluten bằng phương pháp que thử sắc ký miễn dịch R5 07/04/2020 Góp ý
13 Dự thảo góp ý TCVN thực phẩm và nguyên liệu - Xác định hàm lượng protein sữa - Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (ESI HPLC-MS/MS) 07/04/2020 Góp ý
14 Dự thảo góp ý TCVN thực phẩm công thức và thực phẩm dinh dưỡng– Xác định hàm lượng Lutein và Beta-Caroten - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo 07/04/2020 Góp ý
15 Dự thảo góp ý TCVN xác định hàm lượng Flavanol và Procyanidin (DP 1-10) bằng phương pháp HPLC 07/04/2020 Góp ý
16 Dự thảo góp ý TCVN nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Xác định hàm lượng Curcuminoid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV-VIS. 07/04/2020 Góp ý
17 Dự thảo góp ý TCVN xác định hàm lượng tổng Tryptophan bằng phương pháp HPLC kết hợp thủy phân enzyme 07/04/2020 Góp ý
18 Dự thảo góp ý TCVN xác định hàm lượng kháng tinh bột bằng Phương pháp thủy phân enzyme 07/04/2020 Góp ý
19 Dự thảo góp ý TCVN xác định hoạt tính Glucoamylase bằng phương pháp thủy phân enzyme và đo màu 07/04/2020 Góp ý
20 Dự thảo góp ý TCVN nguyên liệu và thực phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Xác định hàm lượng Aloins và Aloe-emodin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 07/04/2020 Góp ý

Thăm dò ý kiến